Bergs Hembygdsförening

Bergs hembygdsförening – på Elin W����������������������������������������������������������������������gners ������initiativ

Med sitt stora engagemang i hembygden kom Elin Wägner att bli initiativtagare till bildandet av Bergs hembygdsförening. Enligt Elin själv var föreningens huvuduppgift att engagera sig i bygdens liv, dess invånare och dess natur och kultur. Det i andra f��reningar prioriterade insamlandet av gamla saker såg hon som sekundärt.

Upprinnelsen till bildandet av Bergs hembygdsförening skedde i samband med ett möte på Lilla Björka där Elin bjudit hem doktor John Wihlén. Wihlén var sekreterare i samfundet för hembygdsvård. Genom Elins och bergbornas försorg kom Nihlén att ordna en tvådagarskurs i hembygdsvård vilken resulterade i att en kommitté för bildandet av en hembygdsförening tillsattes ��r 1941. I denna ingick utöver Elin Wägner själv även Flory Gate, Bertil Sjöberg, Eric Rydström, Johan Johansson, Ernst Andersson samt Gustav Johansson.

Föreningen bildades i maj 1943. Elin lade ner stor möda på att formera föreningens verksamhet. Innan bildandet gjorde hon åtskilliga studiebesök hos kringliggande hembygdsföreningar för att skapa sig en uppfattning om hur de bedrev sin verksamhet. Som föreningens förste ordförande valdes lantbrukaren Johan Johansson.

Redan p�� ett tidigt stadium började föreningen söka efter en fast punkt för sin verksamhet. Lösningen p�� detta kom emellertid att dr��ja fram till 1950, ett knappt år efter Elins bortgång, då nämndemannen Carl F Jonasson och trävaruhandlanden Gunnar Petersson i Lammhult skänkte en mangårdsbyggnad i Hult till föreningen. Birger och Alma Skogström skänkte sedan en tomt, granne med Lilla Björka, dit huset flyttades år 1953.

En nära vän till Elin Wägner under hennes år på Lilla Bjöka var som tidigare nämnts Flory Gate från Rösås i Berg. Flory deltog vid sidan om Elin mycket aktivt i allt kringarbete inför hembygdsföreningens bildande. Hon var också en mycket aktiv kraft under föreningens första decennium och kom att ingå som styrelseledamot. Flory kom att svara för Bergkrönikans illustrationer under de f��rsta tio utgivningsåren. Inrättandet av kr������nikan, vilken skedde p�������������� Elins initiativ, levt kvar idag och utkommer varje år.
Vill du läsa årets Bergskrönika? Eller den första ifr��������n 1944? Kontakta Bengt Göransson, 0472 75027, ordf i Hembygdsföreningen

Hembygdsgården i Berg kvarstår alltjämt på tomten intill Elins Lilla Björka och bjuder dagens besökare på upplevelsen av en genuin småländsk gårdsmiljö. På tomten återfinns en mangårdsbyggnad i form av en parstuga vilken ursprungligen uppfördes i byn Hult på 1870-talet men i början av 1950-talet kom att flyttas till sitt nuvarande läge.